Inschuifhuis – FAQ

Doelgroep

Is een InschuifHuis enkel een oplossing voor particuliere eigenaars? Of is het model er ook voor lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, investeerders, … ? 

Het eerste InschuifHuis is een particuliere private woning maar het model beperkt zich hier niet toe. Het tweede InschuifHuis is bijvoorbeeld een woning voor de private huurmarkt.

InschuifHuis is een renovatiemodel dat breed kan toegepast worden door diverse eigenaars op de woningmarkt, ook voor lokale besturen en huisvestingsmaatschappijen kan het een oplossing zijn om moeilijk renoveerbare rijwoningen te vernieuwen of een als instrument voor stadsvernieuwing. Tevens lopen er enkele voorstudies om InschuifHuizen toe te passen voor verhuur via sociaal verhuur kantoren.

Circulariteit en duurzaamheid

Hoe sterk bepaalde de circulariteit de architectuur en de keuze van de materialen? 

Circulair bouwen heeft een invloed op de constructiemethode. Het InschuifHuis is een demonteerbaar bouwconcept. Dat betekent o.a. dat de draagstructuur en de wanden van elkaar losgemaakt kunnen worden. Dit levert vrijwel geen beperkingen op de architectuur van de woning. Er kan gekozen worden om dragende structuur bijvoorbeeld zichtbaar te laten, wat de circulariteit verder bevordert. Maar de dragende structuur kan ook weggewerkt worden met de binnenafwerking.

De keuze van materialen bepaalt mee de architecturale uitstraling en is dus vooral ook een keuze van de bouwheer. Standaard kiezen we maximaal voor hernieuwbare materialen.

Wordt er een selectie gemaakt i.f.v. ecologie en gezondheid van recupmaterialen?

We zijn hierin selectief. Enkel kwalitatieve materialen komen in aanmerking. Zo spreekt het voor zich dat we geen asbesthoudende materialen gaan recupereren.  

De keuze voor recup materialen is steeds in overleg met de bouwheer, de architect en de firma die recupmaterialen oogst. De basis voor het recupereren van materialen is de sloop- en hergebruik inventaris zowel voor hergebruik van de oude woning als van andere werven.

Voldoen de isolatiediktes aan de klimaatdoelstellingen? 

Het InschuifHuis is een (bijna) energieneutrale woning. Energieneutrale woningen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. In het geval van “bijna” energieneutraal woningen wil dit zeggen dat ze met minimale toekomstige inspanningen (vooral door bijkomende energietechniek) energieneutraal kunnen gemaakt worden.

Hoe zit het met de levensduur van een InschuifHuis? 

Die is niet anders dan in ander nieuwbouwproject. Het meest belastende deel is het transport en de plaatsing waardoor InschuifHuizen iets té sterk zijn gebouwd in vergelijking met traditionele houtskeletbouw. Dit kan de levensduur enkel ten goede komen.

Kunnen Recup materialen gebruikt worden als structurele elementen?

Theoretisch kan dat perfect en dat is waar we in de toekomst meer en meer naar toe willen evolueren. LabLand heeft hier al wat onderzoek naar gedaan met Studio 16. Voor particuliere eigenaars kan dit al worden toegepast, voor professionele opdrachtgevers zijn er vaak te weinig certificaten die de eigenschappen van de gerecupereerde materialen kunnen garanderen. Daarom kijken we in eerste instantie naar het gebruik van gerecupereerde materialen voor de niet structurele elementen.

Jullie beweren dat de materialen duurzaam zijn. Welke materialen worden er gebruikt?

De basis is een houten draagstructuur (vloerplaat + paal en balk opbouw). Afhankelijk van de positie worden tegen of tussen de dragende palen muurmodules bevestigd die volledig opgebouwd zijn uit hernieuwbare materialen: houten roostering geïsoleerd met houtwol of cellulose, langs buiten afgewerkt met een houtvezelplaat en gevelbekleding, langs binnen afgewerkt met fermacell plaat. Het aandeel niet hernieuwbare materialen wordt tot een minimum beperkt, voornamelijk voor bevestigingsmethodes en technieken.

Hoe wordt de isolatie geplaatst tussen gemene muur en modules van het InschuifHuis?

Tussen het nieuwe InschuifHuis en de bestaande gemene muren blijft er een smalle open luchtholte of spouw bestaan. De isolatie van het InschuifHuis zit in de wanden tussen de dragende structuur. De luchtholte wordt aan de randen en tussen de verdiepen lokaal afgedicht met minerale isolatie om luchtcirculatie en bijhorende energieverliezen te voorkomen.

Jullie beweren dat de materialen Kan je in IH opnieuw uitschuiven en opnieuw elders inschuiven?  

In theorie is dit mogelijk. De modules hebben ‘hijsogen’, zodat een kraan ze opnieuw kan optillen. Dit neemt ongeveer evenveel tijd in beslag dan het plaatsten.

Oppervlakte, hoogte en vorm

Hoe groot is het InschuifHuis?  

Een InschuifHuis is telkens maatwerk. Het eerste InschuifHuis heeft een netto oppervlakte van 61m2  (dat is de som van alle ruimtes zonder de oppervlakte van de buiten- en binnenmuren) en bestaat uit twee gestapelde modules. Momenteel is de constructie voorzien op 3 bouwlagen. Hoger kan mits bijkomende stabiliteitsstudies.

Kan een InschuifHuis hoger worden dan de oorspronkelijke woning? 

Dat kan mits toelating van de gemeente. Het eerste InschuifHuis is hoger dan de oorspronkelijke woning die werd vervangen, hier werd de kroonlijsthoogte gelijkgetrokken met de buren. Hoe hoog je kan gaan, is afhankelijk van de stedenbouwkundige regels.

Wat als de gevelbreedte van de bestaande woning meer bedraagt dan de maximale afmetingen voor transport?

Dit wordt opgelost door meerdere modules naast elkaar te plaatsen in de lengte of door modules in de breedte achter elkaar te plaatsen.  

Is dit concept ook mogelijk met een zadeldak?

Ja, dit is mogelijk. Afhankelijk van de afmetingen wordt dit in zijn geheel of als delen geprefabriceerd. In het verleden bleek een combinatie van een zadeldak met een afgetopt plat dak (waarop zonnepanelen optimaal georiënteerd kunnen worden) een voordelige optie.

Kan er een rij van verschillende woningen aangepakt worden? 

De eerste InschuifHuizen zijn particuliere projecten, maar meer grootschalige projecten zijn zeker mogelijk. Dat is ook een van de doelstellingen. Het kan als voordeel hebben dat het  bouwproces goedkoper wordt.

Is het mogelijk om een InschuifHuis kleiner dan 50m2 te bouwen? 

Dat is perfect mogelijk als dat ook toegelaten wordt door de gemeente.  

Heeft stabiliteit een invloed op de afmetingen van een InschuifHuis.

Zoals voor elke nieuwe woning wordt altijd een stabiliteitsstudie uitgevoerd.  Grotere woningen worden samengesteld uit verschillende modules.

Wat als ik een beschermde voorgevel heb? 

Het is mogelijk om een geprefabriceerde constructie achter een bestaande gevel te plaatsen. Dit vraagt wel wat extra studiewerk vooraf en extra aandacht voor de gevelaansluitingen.

Kan een InschuifHuis ook als uitbreiding van een woning?  

Dat kan. De modules kunnen ook op of achter een bestaande woning geplaatst worden.

Prijs

Hoeveel kost een IH?  

De kostprijs van een InschuifHuis is moeilijk te veralgemenen. Een standaard InschuifHuis bestaat niet. Het is telkens maatwerk. Om een idee te geven: de kost van het eerste InschuifHuis bedroeg 175.000 euro, incl. sloop, grondwerken, technieken, keuken, sanitair, erelonen en BTW.

Hoe verhoudt de kostprijs van inschuifhuis zich ten opzichte van klassieke bouwwijzen?

Klassiek (ver)bouwen kan goedkoper  dan een InschuifHuis. Zeker als gekozen wordt voor niet ecologische materialen. Ook hier is het moeilijk om daar harde cijfers over te geven maar we schatten dat het mogelijk is om zo’n 10-15% goedkoper te bouwen als de kostprijs de doorslag geeft bij de diverse keuzes van de verbouwing. Daar tegenover heeft een InschuifHuis natuurlijk wel heel wat voordelen: de korte werf, volledig nieuwe constructie die voldoet aan de BEN-normen, gescheiden constructie van de buren ifv vocht en akoestiek, duidelijke raming van de kosten, … Maar het InschuifHuis is zeker niet overal de beste oplossing.

Wat is de impact van de stijgende houtprijzen op het InschuifHuis?

De prijzen van hout zijn afgelopen jaar sterk gestegen. Maar dat geldt niet enkel voor hout. Ook andere materiaalprijzen zoals staal, aluminium etc. zijn het afgelopen jaar sterk toegenomen. In de houtsector zien we die prijzen wel opnieuw afvlakken. De schaarste in de stock neemt af.

Wat is de m2 prijs van een InschuifHuis? Ligt die hoger dan prijs van een klassieke verbouwing?

We werken bij voorkeur niet met m2 -prijzen. Klassieke m2 prijzen zijn niet altijd waterdicht. Er zit bv. doorgaans geen BTW in verrekend, waardoor het een vertekend beeld geeft. Er is een verschil tussen bruto en netto m2 prijzen.

Bij klassieke m2 prijzen weet je vaak niet of ze netto of bruto zijn en weet je dus vaak niet wat er wel of nog niet is verrekend. Bij een IH wordt van in het begin de totale kostprijs opgemaakt,   inclusief sloopkosten, grondwerken, plaatsingskost, materiaalkost, erelonen, etc.). Die prijs wijzigt niet meer in de loop van het project. Daarom verkiezen we om te werken aan de hand van een gedetailleerde voorstudie waarin alles vooraf wordt bepaald.

Hoe zit de verhouding arbeidskost vs. materiaalkost? Anders dan bij klassieke bouw?

Op dit moment is deze verhouding nog gelijkaardig, al zal deze in de nabije toekomst wijzigen. Een van de voordelen van modulebouw is dat het efficiënter wordt en dat de arbeidskost daalt. De materiaalkost is quasi gelijk aan klassieke bouw,

Constructie en technieken

In de timings die jullie voorzien, passen daarbinnen ook de installatie van zonnepanelen, warmtepomp (lucht / water), thuisbatterij, enz.?

Alles wat in de woning zit (warmtepomp, thuisbatterij indien gewenst, …) is steeds op voorhand geïnstalleerd. De zonnepanelen worden ter plaatse geïnstalleerd en aangesloten. Dit kan ook tijdens de voorziene werfperiode.

Is ventilatie voorzien? Welk systeem?

Gezien de woningen zeer goed geïsoleerd zijn is een ventilatiesysteem D (gecontroleerde aan en afvoer met warmterecuperatie) aangewezen om de energieverliezen verder te beperken. Afhankelijk van de grote van de woning en het gekozen verwarmingsmethode kan dit gecombineerd worden met het verwarmingstoestel. Elk InschuifHuis is maatwerk en dit kan dus wijzigen van woning tot woning.

Is er personalisatie mogelijk met een systeem voor slimme sturing, domotica,…?

Ja, dit is mogelijk, uiteraard komt dit iets duurder uit. (vandaar ook dat vierkante meterprijzen moeilijk te vergelijken zijn)

Hoe lang duurt de fabricatie in het atelier?

Bouwen in het atelier vraagt 3 maanden. Er wordt gestart na de definitieve goedkeuring van de bouwvergunning.  

Voorstudie

Wat houdt een voorstudie precies in? 

De voorstudie vormt de hoeksteen van elke InschuifHuis. LabLand en de architect komen langs om de woonwensen te bespreken en alles op te meten. Die info wordt vertaald in een voorontwerp, incl. een gedetailleerde kostenberekening. Zo’n voorstudie bevat steeds:

  • een opmeting in functie van vervangbouw en bouwaanvraag;
  • een digitaal plan van de bestaande woning;
  • een hergebruikinventaris;
  • een schetsontwerp om het programma te bepalen
  • een digitaal plan van uw toekomstige woning; en
  • een gedetailleerde raming van de totale kost.

Hoeveel kost een voorstudie?

De voorstudie kost momenteel 1950 euro, incl. BTW. Dit is duurder dan een voorstudie voor een klassieke verbouwing. Daartegenover staat dat na de voorstudie 100% helder is wat de kost zal zijn, hoe het bouwproces zal verlopen en wat de timing is. Een grondige voorstudie voorkomt onvoorziene verrassingen of prijsverhogingen. Via de InschuifHuis voorstudie is ook de bouwvergunningsaanvraag quasi klaar voor indiening. De meerkost verdient zich ruimschoots terug tijdens de uitvoering.

Wat is de rol van LabLand?  

LabLand is aanspreekpunt en procesbegeleider. Wij brengen bouwpartners samen en begeleiden hen om aan de slag te gaan met de principes van het InschuifHuis we zorgen ervoor dat het verbouwproces steeds vlotter verloopt. We ontzorgen de bouwheer van alle praktische besognes die bij een bouwproces komen kijken.

Gebeurt de 3D scan voor de sloop?

Na goedkeuring van het voorontwerp wordt de bouwaanvraag opgesteld. Op dit moment vindt ook een 3D opmeting plaats zodat muren exact in kaart kunnen gebracht worden. Voor deze opmeting dient niets te worden gesloopt.

Na deze opmeting kan het zijn dat er nog enkele zaken manueel moeten worden gecontroleerd zoals bijvoorbeeld achter ingemaakte kasten.    

Moet je met een architect uit het LabLand-netwerk werken?

Dat hoeft niet. De bouwheer kan zelf zijn architect kiezen. LabLand is ook steeds op zoek naar nieuwe partners (architecten, aannemers, leveranciers) om het InschuifHuis team te versterken. Het is wel belangrijk dat de architect zich kan vinden in de algemene principes van het InschuifHuis en LabLand.   

Wat is de eerste stap? En hoeveel kost die? 

Maak een afspraak met LabLand. Informatie aanvragen en een eerste gesprek zijn geheel vrijblijvend. Na goedkeuring voor de start van een voorstudie volgt de programmastudie en opmeting.

Interesse?

Vraag vandaag nog een offerte aan via contact@labland.be

LabLand vzw begeleidt experimentele projecten in de gebouwde ruimte. Samen met bewoners en bouwexperten ontwikkelen we vernieuwende woonoplossingen.